София - Сградата на Народното Събрание
Болгарский

сп. Радио. Брой №9 - септември 1989 г.

...в Москва св състоя юбилейна национальная изложба «България днес и утре».

Министър на НРБ,председател на Ассоциация «Електроника» И. ТЕНЕВ. Нашите фирми са надеждни партньори в програмата ЕС ЕИМ. Те не само произвеждат машини и периферни устройства от тази  серия, но и съвместно със советските специалисти успешно дебютираха в такова перспективно направление, като създаването на база на ЕС ЕИМ на многопроцесорни комплекси, на които е възможно прилагането на методи за  параллелно изчисление при  решение на задачи с голям обем данни. Например, исползването на матричен процесор ЕС 2706 - това е голяма крачка към  супер-ЕИМ. Неговата производителност е 30 млн. операции в секунда. Високопроизводителният комплекс, създаден на базата на EC 1037 и четири матрични процесора, позволява да се достигне бързодействие вече до 100 млн операции в секунда. Това открива возможността за използване на подобни системи при обработка на големи потоци информация в научните изследвания и т. н. Посетителите на изложбата в Москва се запознаха с центрове за колективно ползване, с ред крупни системи за телеобработка на информация, като «ЕСТЕЛ» и «СВИТ», системи за обработка на видеоизображения.

 

Теги