Матричен процесор ЕС-2706
Болгарский
Фото предоставлено
ОИЯИ - Дубна
Лаборатория  за Изчислителна Техника и Автоматизация г. Дубна.

Отчет за 1987 г.

Развитие и ефективно използване на централния изчислителен комплекс на ОИЯИ(Обединени институти по ядрени изследвания)

Беше включен към ЕИМ ЕС-1061 и предаден за експлоатация Матричен процесор ЕС-2706 . Направен е първия опит за използване на процесора при решаване на задачи от численият експеримент в SU (2)-калибровъчна теория на полето. Изучаваше се температурно-фазовия преход  "конфайнмент - деконфайнмент", в хода на който матричния процесор работеше със скорост 16 млн. операции за секунда.

Усвоено е математическо обеспечение на матричният процесор: драйвер, обслужващ взаимодействието между ЕС-2706 и ЕС-1061, библиотека програми за  елементарни операции и приложни програми, транслатори от езиците ФОРТРАН, APAL и др.

Матричен процесор ЕС-2706

http://lit.jinr.ru/Reports/archive/report1987.html

Теги