ЕС 1037 (ИЗОТ -1014Е) - ОИЯИ Дубна - СССР
Болгарский
Фото предоставлено
ОИЯИ - Дубна
Отчет за 1990 г.

През 1990 г. усилията на колектива на Лабораторията бяха насочени към качествено подобряване на параметрите на централния изчислителен комплекс на Института, локалните мрежи и терминали. Извършени са работи по развитие и ефективно използване на персоналните ЕИМ и системите за  обработка на  снимки. Изследвани са методи и създадени програми за  решаване на нелинейни задачи от математическата физика, във връзка с разработките, правени в ОИЯИ. Разработени са и са внедрени комплексни програми за анализ на експерименталните данни.

РАЗВИТИЕ И ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИЗЧИСЛИТЕЛЕН КОМПЛЕКС, ЛОКАЛНИТЕ МРЕЖИ И ПЕРСОНАЛНИТЕ ЕИМ.

ЕС-1037(ИЗОТ-1014E) - 2 бр.

В състава на ЦВК ОИЯИ са въведени в експлоатация две ЕИМ ЕС-1066 и втора ЕИМ ЕС-1037. Създаден е многомашинен комплекс ЕС ЕИМ на база на обща дискова памет. ЕИМ ЕС-1037 са подключени към мрежата JINET(Joint Institute NETwork) чрез телепроцесор ЕС-8371, и те изпълняват функциите на терминални ЕИМ. Само в диалогов режим с комплекса могат да работят повече от 100 ползователи едновременно. Общата производителност на ЕС ЕИМ достигна 16 млн. операции в секунда (MIPS) на базовите ЕИМ и дополнително 24 млн. операции в секунда (MFLOPS) на специализированите матрични процессори. Всички ЕИМ на комплекса работят под управлението на операционна система виртуални машини (СВМ). За прехода към СВМ и обединение ЕС ЕИМ са разработени нови и са усъвършенствани старите програми за телеобработка на данни и междумашинни връзки, мониторинг на пакетната обработка, програмното осигуряване за матричният процесор, графичната система, адаптирана е библиотека за общо назначение DUBNA.

http://lit.jinr.ru/Reports/archive/report1990.html

Теги